fbpx Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia

Filologia klasyczna

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Filologia klasyczna obejmują 6 semestrów (3 lata). Wśród przedmiotów wskazanych jako obowiązkowe znajdują się zajęcia gwarantujące znajomość języka łacińskiego oraz greckiego, literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W poznaniu antyku grecko-rzymskiego pomocne są również proponowane wykłady z filozofii oraz konwersatorium poświęcone mitologii i religii świata starożytnego. Program studiów, stworzony w oparciu o konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi, zapewnia studentom kontakt z zabytkami paleograficznymi i epigraficznymi. Nacisk kładzie się na zaznajomienie studentów z dostępnymi w regionie, głównie XVI-XVII wiecznymi, odniesieniami do antyku grecko-rzymskiego.

Filologia klasyczna poza bogatym programem dotyczącym starożytności proponuje lektorat języka nowożytnego (do wyboru przez studentów, 120 godz.). Studenci tego kierunku mają również możliwość poznania dalszego rozwoju języka i kultury Italii, dzięki przedmiotowi Język i kultura Włoch (180 godz.).

Filologia klasyczna poprzez swoją wszechstronność przygotowuje studentów do rozumienia i objaśniania zjawisk zakorzenionych w tradycji grecko-rzymskiej. Wiedzę zdobytą w czasie studiów studenci mają okazję wykorzystać w trakcie praktyk odbywanych w wybranych instytucjach kultury oraz w bibliotekach naukowych, np. w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Studia uczą samodzielnej, systematycznej pracy, samodzielnych poszukiwań i porządkowania informacji naukowych. Rozwijają zdolności językowe, stanowią doskonałą bazę dla dalszych studiów lingwistycznych.

Na studiach I stopnia proponujemy dwie specjalności: Wiedza o literaturze, książce i teatrze oraz Cywilizacja śródziemnomorska.

Wiedza o literaturze, książce i teatrze kieruje uwagę studentów na literaturę i związane z nią zjawiska i procesy (Teatr i dramat grecki lub rzymski, Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych). Studenci mają okazję wyjść poza ramy starożytności. Zapoznają się ze zdobyczami epok późniejszych, zwłaszcza renesansu w dziedzinie literatury, kultury i sztuki (Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce nowożytnej, Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu, Tradycja klasyczna w muzyce Zachodu).

Specjalność Cywilizacja śródziemnomorska kładzie większy nacisk na osiągnięcia starożytnych w dziedzinie sztuki (Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu). W tej specjalności takze oferowane przedmioty wychodzą poza ramy starożytności (Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu, Średniowieczna i nowożytna historia wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, Historia kultury zachodnich Bałkanów).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.
 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna7), historia, historia sztuki, filozofia, matematyka, drugi język obcy

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Za egzamin dojrzałości z języka łacińskiego i kultury antycznej kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26